به املاک 118 خوش آمدید !
به وب سایت سامانه املاک118اردبیل خوش آمدید...
همه فایل ها بصورت بروزشده(آپدیت)می باشد...
پیش طبقات 2و5و7 از آپارتمان 7 طبقه در خیابان مولوی
قیمت :یک میلیاردویکصدوهفتاد میلیون تومان و زمان تحویل مرداد ماه سال 99 میباشد.
پیش فروش طبقه پنجم از آپارتمان 6 طبقه در شهرک آزادی
قیمت :نهصدوهفتادوپنج میلیون تومان و زمان تحویل آپارتمان 98/5/15 میباشد.
پیش فروش طبقات 1و2و5 با بهارخواب در شهرک ساحلی
قیمت 400 میلیون تومان میباشد.تحویل 98/12
پیش فروش کلیه طبقات از آپارتمان 8 طبقه در شهرک نادری
زمان تحویل خرداد ماه 1399 می باشد و قیمت: یک میلیارد تومان
پیش فروش طبقه چهارم از آپارتمان 7 طبقه در دانش
زمان تحویل پاییز سال 98 وقیمت 455 میلیون میباشد.
پیش فروش طبقه پنجم از آپارتمان 6 طبقه در شهرک آزادی
تحویل مرداد ماه سال 1398 می باشد. قیمت: 900 میلیون تومان
املاک 118